Office miljö-, arbetsmiljö- & kvalitetsarbete

Många av dagens stora miljöproblem såsom t.ex. luftföroreningar, övergödning, växthuseffekten, utrotning av växt och djurarter beror till stor del på vår livsstil och vårt konsumtionsmönster.

Vi på Office vet att miljö och hållbarhetsfrågor är viktiga. Vi vet att det handlar om vår överlevnad. För oss som företag, för alla aktörer, för våra medmänniskor och för vår framtida generation. Med vårt miljöarbete vill vi ta ett steg på vägen mot en bättre värld. Office var 1999 den första återförsäljaren inom IT – och dokumenthantering som lät miljöcertifiera sig enligt standarden ISO14001. Enligt Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (SP) var vi den första stora kedjan som ansökte om och fick certifikat.

På Office verkar vi i övertygelsen om att miljöarbete kan vara lönsamt. Den naturliga utgångspunkten för vårt miljöarbete är ett gott affärsmannaskap. Med detta menas att grunden för en långsiktig och trovärdig ledning av företaget, förutom god arbetsmiljö, etik, ekonomi, kvalitet, kompetensutveckling och styrning mot verksamhetsmål, även innefattar ett gott miljötänkande.

Office verksamhet påverkar vår omgivning och vår miljö många på olika sätt. Bland annat arbetar vi kontinuerligt med våra leverantörer och distributörer för att även de ska tänka och agera på ett bra sätt. Vi på Office hoppas att vårt engagemang kommer att sprida sig till såväl medarbetare, leverantörer som kunder.

 

OFFICE VERKSAMHETSPOLICY

Vår verksamhet
Office erbjuder IT-baserade lösningar med tjänster och produkter till företag och offentlig förvaltning, med fokus på dokumenthantering.

Våra lösningar bidrar till att förbättra våra kunders effektivitet och lönsamhet. Våra kunder ska kunna skapa, organisera och visualisera digital information; hur de vill, när de vill och var de vill.

Vad är viktigt för oss – Våra ambitioner
Vi genomför analys, produkturval, installation, teknisk service och support, utbildning, samt finansiering.

Vår fortsatta positiva utveckling och långsiktiga överlevnadsförmåga bygger helt på vår förmåga att skapa nöjda kunder. Detta skall uppnås genom att vårt agerande präglas av kvalitetstänkande, samt omsorg om yttre miljö och arbetsmiljö.

Vårt mål är långsiktiga affärsrelationer. Varje affär vi gör skall ha en sådan kvalitet att den utgör en god referens för ytterligare affärer och stärker relationen med kunden. Vi skall sträva efter att alltid vara våra kunders ”första val”.

Genom en ständig utveckling av vårt sortiment av tjänster och produkter, kan vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda lösningar som kan förenkla kundens egna processer och skapa nöjda kunder. Vårt motto är – ”Vi gör det helt enkelt lite bättre!”

Våra riktlinjer
Vi skall arbeta målinriktat och systematiskt med ständig förbättring inom kvalitet, miljö-
och arbetsmiljö, enligt fastställda mål. En god lönsamhet är en förutsättning för fortsatt utveckling och ständiga förbättringar.

Vi strävar efter att behålla ett bra stimulerande arbetsklimat och att utveckla våra anställdas kompetens. Alla anställda skall få utbildning, instruktion och information om vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi värdesätter förmåga och ambition hos våra samarbetspartners och förväntar oss att de agerar i enlighet med våra värderingar. Genom dialog med våra partners kan vi identifiera gemensamma möjligheter och ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi tar ansvar för begränsning av miljöpåverkan genom att verka för hållbar utveckling och följer tillämpliga lagar och förordningar.

Per Glavå
VD