Vi är certifierade

Den är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper och leder därigenom verksamheten mot:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Systemangreppssätt för ledning
 • Ständiga förbättringar
 • Faktabaserade beslut
 • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
 • Engagemang för kvalitet och nöjda kunder
 • Ser till att produkter och tjänster effektivt möter kundernas och andra krav
 • Ger möjlighet att mäta framsteg mot ständiga förbättringar av verksamheten samt skapar riktmärken
 • Förbättrar organisationens effektivitet

ISO 14001 är del av en serie internationella standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning. Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Några av fördelarna är:

 • Förbättrad kostnadskontroll genom beaktande av material och energi
 • Försäkran för kunder, investerare, ägare och allmänheten genom ett bevis på miljöåtagande
 • Minskning av miljöincidenter som kan leda till skadestånd
 • Stöd vid miljöprovningar samt godkännande för handel
 • ISO 14001 skapar förtroende hos kund och leverantör både för företaget och dess produkter

OHSAS 18001 är en internationell standard som anger krav som rör ledningssystem för arbetsmiljö. Den möjliggör för en organisation att hantera sina risker och förbättra arbetsmiljön. Den kan tillämpas i organisationer inom alla branscher och verksamhetsområden. OHSAS 18001 är fokuserad på ledningen av systematiskt arbetsmiljöarbete och är därigenom riktat mot organisationens ständiga förbättringar.


Några av fördelarna är:

 • Ett positivt arbetsmiljöklimat ger ökad motivation och prestation i organisationen
 • Ökad kontroll av faror och minskning av risker genom fastställande av mål, handlingsplaner och ansvar
 • Visar ett åtagande för skydd av personal, egendom och anläggning
 • Ökar möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal
 • Minskade kostnader orsakade av sjukfrånvaro, rehabilitering, personalomsättning, stillestånd i produktion eller skador på anläggningen eller omgivningen.
 • Hälsa & Säkerhet är en integrerad del av en hållbarhetsstrategi
 • Uppmuntrar mer effektiv intern och extern kommunikation

Office är trippelcertifierade